Английски   Български
     
       

 

 

Институт по информационни и комуникационни технологии

Секция "Лингвистично моделиране и обработка на знания"

Анализът и ефективното използване на все по-нарастваща по обем, структура и вариативност информация (така наречена Big Data) е едно от нови предизвикателства, стоящи пред Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ). Очаква се, че резултати от анализа и закономерности, извлечени от такива големи по обем данни ще послужат като основа за ръст на продуктивността и иновативността на новата икономика, базирана на знания. Актуалните дейности на секцията са съсредоточени върху изследване и разработване на нови методи и средства от областта на машинно самообучение и семантични технологии за обработка на големи по обем масиви данни от различни проблемни области, както и за извличане на закономерности от тях. Предвижда се разработка на нови методи за търсене на зависимости в данни, представляващи времеви серии, нови методи за анализ, класификация и клъстеризация на визуални 2D и 3D данни, както и на нови методи за анализ и обработка на текстови данни. Очаква се разработените методи и средства да намерят приложения, свързани със запазване на културното наследство, икономическото прогнозиране, електронно обучение и др.

Секция "Лингвистично моделиране и обработка на знания" се състои от:

 • Професор д.н. Галя Ангелова, Ръководител
 • Доцент д-р. Геннадий Агре - Изкуствен интелект, Машинно самообучение, Семантични Интернет Услуги, Извличане на закономерности от данни, Разсъждения, основани на прецеденти, Системи за обработка на знания
 • Доцент д-р. Кирил Симов
 • Доцент д-р. Стоян Михов
 • Доцент д-р. Светла Бойчева
 • Доцент д-р Иво Маринчев - Машинно самообучение, Семантични Интернет Услуги, Извличане на закономерности от данни, Системи за обработка на знания
 • Главен асистент Каменка Стайкова - Представяне на знания, Технологии на семантичния Интернет, Генериране на естествен език
 • Доцент д-р. Данаил Дочев (асоцииран член) - Изкуствен интелект, Системи за обработка на знания, Човеко-машинни интерфейси, Електронно обучение, Технологии на информационното общество
 • Докторант Валентин ХРИСТОВ - Машинно Самообучение, Извличане на закономерности от данни, Системи за обработка на знания
 • Старши асистент д-р Милена Славчева
 • Асистент д-р Ивелина Николова
 • Доцент д-р. Петя Осенова, сътрудник на непълно работно време
 • Д-р Петър Митанкин, сътрудник на непълно работно време
 • Д-р Антон Зиновиев, програмист, сътрудник на непълно работно време
 • Десислава Найденова

Външни докторанти:

 • Гинка Иванова

Бивши членове:

Завършили докторанти:

 

Възпоменание: